เว็บไซต์อธิการบดี มก. คนที่ 13 | เว็บไซต์อธิการบดี มทร.พระนคร 1/2 | เว็บไซต์นายกสภา สอก.5 คนที่ 1


➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 28 ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จและร่วมงานวันดินโลก ปี 2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564… [อ่านต่อ]
➡  มก. เปิดตัว Ebook “หนังสือหอประวัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน” วันที่ 22 พ.ย. 64 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 28 ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านปฐพีวิทยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ติดตามความก้าวหน้าของ MOU ธ.ก.ส. – ท.บ. ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า MOU ธ.ก.ส. – ทบ.  วันที่ 25 สิงหาคม 2564 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุม กับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ 22 มิถุนายน 2564… [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมประชุม DGR New Look New วันที่ 9 มิถุนายน 2564… [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมประชุม กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ 25 และ 31 พฤษภาคม 2564… [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 18 ร่วมงานสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศล  คุณแม่กัลยา สาคริก วันที่ 27 พ.ค.2564 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เข้าร่วมประชุม สรุปโครงการนิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบัน วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 … [อ่านต่อ]
➡  พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แทนพระองค์) วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน “นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด” วันศุกร์ที่ 27 พ.ย.63 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายสภา มก. คนที่ 28 ดูงานและให้คำปรึกษา “การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร”
วันที่ 25-26 พ.ย.63 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ในสังกัด สกอ.5 วันที่ 9 กันยายน 2563 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาหม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร และร่วมงาน 100 ปี ฟาร์มบางเบิด
วันที่ 3 กันยายน 2563 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 2 กันยายน 2563 … [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เป็นประธาน ในการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปลูกต้นไม้ ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 [อ่านต่อ]
➡  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 กับประเด็น การให้แนวคิดและการให้หลักปฏิบัติของ วิทยุ ม.ก ในการดำเนิน “โครงการคลังความรู้และนวัตกรรมเกษตรศาสตร์กู้วิกฤติ COVID-19” และเรื่องราวต่างไป ที่อาจารย์ยังทำงานอยู่ อาทิ ธ.ก.ส. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเสมือนกลับมาตรงจุดที่ท่านได้เริ่มไว้กับรายการพบอธิการบดีคนที่ 13 ตั้งแต่เริ่มต้น [อ่านต่อ]:arrow:  รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ มก.คนที่ 28 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  [อ่านต่อ]

>> กิจกรรมทั้งหมด