รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ถ่ายภาพชุดครุยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.เกษตร ประจำปีการศึกษา 2563

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ไปถ่ายภาพชุดครุยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ และ หอประวัติ มก.60 ปี เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565