ทำเนียบนายกสภา

รายนามนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1 พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน
(ครั้งที่ 1) 10 มีนาคม 2485 – 24 กรกฎาคม 2487
(ครั้งที่ 2)  2 สิงหาคม 2487 – 17 กรกฎาคม 2488
2 พระยาอัชราชทรงสิริ นายทวี บุณยเกตุ
(ครั้งที่ 1) 1  กันยายน 2488 -17 กันยายน 2488
(ครั้งที่ 2) 24 มีนาคม 2489 – 8 มิถุนายน 2489
(ครั้งที่ 3) 11 มิถุนายน 2489 – 21 สิงหาคม 2489
3 พระยาอัชราชทรงสิริ พระยาอรรถการีย์นิพนธ์
17 กันยายน 2488 – 24 มกราคม 2489
4 พระยาอัชราชทรงสิริ พระยาอัชราชทรงสิริ
2 กุมภาพันธ์ 2489 – 18 มีนาคม 2489
5 นายจรูญ สืบแสง นายจรูญ สืบแสง
24 สิงหาคม 2489 – 30 พฤษภาคม 2490
6 พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม
31 พฤษภาคม 2490 – 8 พฤศจิกายน 2490
7 พันตรี ควง อภัยวงศ์ พันตรี ควง อภัยวงศ์
11 พฤศจิกายน 2490 – 21 พฤศจิกายน 2490
8 พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
(ครั้งที่ 1) 22 พฤศจิกายน 2490 – 6 กุมภาพันธ์ 2491
(ครั้งที่ 2) 22 กุมภาพันธ์ 2491 – 7 เมษายน 2491
9 พระยา พนานุจร พระยา พนานุจร
15 เมษายน 2491 – 29 พฤศจิกายน 2491
10 พระช่วงเกษตรศิลปการ พระช่วงเกษตรศิลปการ
(ครั้งที่ 1) 30 พฤศจิกายน 2491 – 24 กุมภาพันธ์ 2492
(ครั้งที่ 2) 28 มิถุนายน 2492 – 28 พฤศจิกายน 2494
11 พลเอก เกาเพียรเลิศ บริกัณฑ์ยุทธกิจ พลเอก เกาเพียรเลิศ บริกัณฑ์ยุทธกิจ
29 พฤศจิกายน 2494 – 5 ธันวาคม 2494
12 จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล
8 ธันวาคม 2494 – 24 มีนาคม 2495
13 พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒ
28 มีนาคม 2495 – 11 ธันวาคม 2495
14 จอมพล ผิน ชุณหะวัณ จอมพล ผิน ชุณหะวัณ
(ครั้งที่ 1) 12 ธันวาคม 2496 – 25 กุมภาพันธ์ 2500
(ครั้งที่ 2) 31 มีนาคม 2500 – 16 กันยายน 2500
15 นายวิบูลย์ ธรรมบุตร นายวิบูลย์ ธรรมบุตร
(ครั้งที่ 1) 23 กันยายน 2500 – 26 ธันวาคม 2500
(ครั้งที่ 2) 1 มกราคม 2501 – 20 ตุลาคม 2501
16 พลเรือนายสวัสดิ์ มหาผล นายสวัสดิ์ มหาผล
10 กุมภาพันธ์ 2502 – 26 สิงหาคม 2502
17 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
2 กุมภาพันธ์ 2502 – 8 ธันวาคม 2506
18 จอมพล ถนอม กิตติขจร จอมพล ถนอม กิตติขจร
9 ธันวาคม 2506 – 29 สิงหาคม 2515
19 ศาสตราจารย์พิเศษ อินทรี จันทรสถิตย์ ศาสตราจารย์พิเศษ อินทรี จันทรสถิตย์
30 สิงหาคม 2515 – 29 สิงหาคม 2517
20 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
(ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2517 – 29 สิงหาคม 2519
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2519 – 29 สิงหาคม 2521
(ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2521 – 29 สิงหาคม 2523
(ครั้งที่ 4) 30 สิงหาคม 2523 – 29 สิงหาคม 2525
(ครั้งที่ 5) 30 สิงหาคม 2525 – 29 สิงหาคม 2527
(ครั้งที่ 6) 30 สิงหาคม 2527 – 29 สิงหาคม 2529
21 ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
30 สิงหาคม 2529 – 29 สิงหาคม 2531
22 ศาสตราจารย์พิเศษ ประยูร จินดาประดิษฐ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ประยูร จินดาประดิษฐ์
(ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2531 – 29 สิงหาคม 2533
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2533 – 29 สิงหาคม 2535
23 ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี
(ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2535 – 29 สิงหาคม 2537
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2537 – 29 สิงหาคม 2539
24 ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์
(ครั้งที่ 1) 30 สิงหาคม 2539 – 29 สิงหาคม 2541
(ครั้งที่ 2) 30 สิงหาคม 2541 – 29 สิงหาคม 2543
(ครั้งที่ 3) 30 สิงหาคม 2543 – 29 สิงหาคม 2545
(ครั้งที่ 4) 30 สิงหาคม 2545 – 29 สิงหาคม 2547
(ครั้งที่ 5) 30 สิงหาคม 2547 – 29 สิงหาคม 2549
25 อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด อาจารย์ปราโมทย์ ไม้กลัด
10 ตุลาคม 2549 – 16 ตุลาคม 2551
26 ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์ ศาสตราจารย์ ดร.กำพล อดุลวิทย์
(ครั้งที่ 1) 7 พฤศจิกายน 2551 – 6 พฤศจิกายน 2553
(ครั้งที่ 2) 7 พฤศจิกายน 2553 – 6 พฤศจิกายน 2555
(รักษาการ) 7 พฤศจิกายน 2555 – 6 มีนาคม 2556
27 พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน ศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ เรืองพานิช
7 มีนาคม 2556 – 6 มีนาคม 2558
28 พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์
8 เมษายน 2558 – 11 เมษายน 2560
เว็บไซต์นายกสภาฯ คนที่ 28
kucc28.ku.ac.th