รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 28 ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านปฐพีวิทยา ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

          วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านปฐพีวิทยา พร้อมด้วย นายสุรินทร์ วรกิจธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) นางสาวเฟื่องฉัตร จันทวงษ์โส ผู้อำนวยการส่วนแผนที่และภูมิศาสตร์สารสนเทศ และทีมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ณ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โครงการศึกษาสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นที่หินแปรฯ บ้านปากชัดหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลัก/สายรองทั่วประเทศ (ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2564) บ้านเขาดินสอ หมู่ที่ 12 ตำบลดอนแสลบ เภอห้วยกระเจา โครงการศึกษาสำรวจจุดจ่ายน้ำบาดาลเพื่อประชาชนฯ และโครงการศึกษา สำรวจ และรูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล จากแหล่งกักเก็บ ในหินแข็งระดับลึกฯ ในพื้นที่ธรณีวิทยาโครงสร้างซับซ้อน บ้านพยอมงาม หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งคูณ หมู่ที่ 19 จากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ่อน้ำพุโซดา ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี