Author Archives: kaew

การส่งมอบผลการดำเนินงาน ของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๘ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๘ ได้มอบรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ – เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๙ ประกอบด้วย

          ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

๒. รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เมษายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

๓. รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

๔. รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕. พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ และประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

๗. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๑ ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๘. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๙. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมี ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดี คนที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี คนที่ ๒ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และนางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายกสภา ฯ เป็นประธานโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

          เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และปลูกต้นไม้ตามนโยบาย Green University โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กมลชัย ตรงวานิชนาม รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายภายภาพ อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต วิทยาเขตศรีราชา ร่วมพิธีเปิดโครงการ จำนวนประมาณ 200 คน ณ  อาคาร 13 พลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

RR_16.1

          กิจกรรม ประกอบด้วยพิธีรับมอบจักรยาน 100 คัน สนับสนุนโดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตา จากนั้นเริ่มกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ เส้นทางการปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้น ณ  อาคาร 13 พลศึกษา สิ้นสุดที่อาคาร 20 สระว่ายน้ำ รวมระยะทางการปั่น ไป-กลับ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่มหาวิทยาลัยสีเขียว ตามนโยบาย Green University

RR_24.3

 

 

 

 

นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมในการระดมความคิดเห็นของคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วน จำนวน 100 ท่าน ที่ร่วมกันพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8 ภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นกรอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะเร่งด่วน 1 ปี ระยะสั้น 4 ปี ระยะกลาง 8 ปี และระยะยาว 12 ปี และรวมถึงร่างกรอบโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และรศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12242229_1188550071172791_1720016447_n

        สำหรับการพิจารณาร่างประเด็นวิสัยทัศน์ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ ที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นของคณะผู้บริหารระดับสูงนั้น ทางคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปประเด็นและนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558