การส่งมอบผลการดำเนินงาน ของนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๘ (รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์)

          เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๘ ได้มอบรายงานผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ – เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แก่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๒๙ ประกอบด้วย

          ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช ๒๕๕๘

๒. รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เมษายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

๓. รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙)

๔. รายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๕. พระราชบัญญัติ ข้อบังคับ และประกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๖. สรุปผลการดำเนินงานและรายงานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

๗. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๑ ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

๘. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๙. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๑. ข่าวสารสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยมี ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดี คนที่ ๑ รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี คนที่ ๒ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย และนางสาวพัชราวดี แพรัตกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยและผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี ณ ห้องประชุม ๙ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน