รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาฯ มก. คนที่ 28 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้า MOU ธ.ก.ส. – ทบ.