การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ด้านเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่มา : สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ,รายการ Hotline Thailand วันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 09:30 – 9.55 น.