นายกสภา ฯ เป็นประธานในงานวันครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

          วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 และอธิการบดี คนที่ 14 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ จังหวัดสกลนคร ภายใต้การน้อมนำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงษ์ มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่ประชาชนชาวไทย โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดี และ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนิสิต ให้การต้อนรับ

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ก่อตั้งขึ้นที่จังหวัดสกลนคร เมื่อปี ๒๕๓๙ จากความร่วมมือของชาวจังหวัดสกลนครทุกภาคส่วน ที่ต้องการให้มีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนคร อันเป็นที่ตั้งของพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ที่มีโครงการตามพระราชดำริ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมาย อีกทั้งเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีความพร้อมของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า เพื่อก่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

          ทั้งนี้การดำเนินงานของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ใน 2 ทศวรรษ ที่ผ่านมา นอกจากการพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจนทางด้านกายภาพ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องแล้ว ได้ดำเนินโครงการสำคัญเพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ได้แก่ โครงการดาวล้อมเดือน และโครงการลุ่มน้ำก่ำที่มีชีวิต โดยการน้อมนำหลักการทรงงานและแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้นแบบให้แก่ประชาชน ได้จัดทำพื้นที่อุทยาน 2364 พอเพียง เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานให้แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งเป็นต้นแบบการประกอบอาชีพด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำโครงป่ารักน้ำที่มีชีวิต ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยดำเนินการในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ  72 พรรษา บรมราชินีนาถ เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย

          กิจกรรมที่ 1  พิธีสักการะบูชาพระพิรุณทรงนาค ณ ลานพระพิรุณทรงนาค

13925380_1174236062618020_1817318721178978478_n

          กิจกรรมที่ 2 พิธีปล่อยปลาจำนวน 6,000 ตัว เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชันษา ครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2560 ณ อ่างสกลนคร

13900328_1174454199262873_9034243504012229479_n

 

กิจกรรมที่ 3  พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี  ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม

13975473_1114047205332777_9196411928775526672_o

กิจกรรมที่ 4  พิธีเปิดอุทยาน 2364 พอเพียง

13920298_1113197902084374_2882164094963953248_o

กิจกรรมที่ 5  พิธีเปิดห้องสมุด 24 ชั่วโมง

14053745_1114047685332729_4634686716272867437_o

          กิจกรรมที่ 6  พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และพิธีเปิดโครงการป่ารักน้ำ ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรัง 72 พรรษาฯ

14066229_1114047708666060_8419966867264397800_o

          กิจกรรมที่ 7   พิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ 20 ปี มก.ฉกส. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  (อาคาร 14)

13906847_1174513189256974_6837107116356693678_n

          กิจกรรมที่ 8  พิธีรับมอบโรงเรือนเลี้ยงสุกร ระบบ EVAP จากบริษัทเครือเจิญโภคภัณฑ์ จำกัด ณ ฟาร์มสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

13902721_1174520795922880_1052274914904255131_n

          กิจกรรมที่ 9  นายกสภาฯ ปาฐกถาเรื่อง “ก้าวแรกสู่ทศวรรษที่ 3 มก.ฉกส.” ในโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์

13912386_1174448972596729_2215345840550718212_n

<< รายละเอียด >>