นายกสภาฯ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

          วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รศ.ดร. วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ อาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้ “นิธิปัญญา” (อาคาร ๑๓) พร้อมด้วย ดร.สุปราณี อิ่มพิทักษ์ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผศ.ดร.พึงใจ พึ่งพานิช ที่ปรึกษารองอธิการบดี รศ.ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  อาจารย์ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ  ผศ.ดร.กรรณิการ์ วงษ์พาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ผศ.ดร.วัจวงค์  กรีพละ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพ  ผศ.ดร.ศมณพร  สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  ดร. ศิริลักษณ์ ประสันแพงศรี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และร่วมพิธีพุทธาภิเษก โดยมีพระเถระในจังหวัดสกลนคร ๙ รูป ขึ้นนั่งปรกอธิษฐานจิตเพื่อความเป็นสิริมงคล

4

          อนึ่ง รูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูรทัตโต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้จัดพิธีเททองหล่อรูปเหมือนรูปหล่อรูปเหมือนหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากนั้นจึงได้จัดพิธีพุทธาภิเษกขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนาวิทยาเขต โดยจะนำไปประดิษฐานที่อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ บุคลากร และนิสิต ได้เคารพสักการะ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ยังมีการจัดทำวัตถุมงคลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบูชา เพื่อนำรายได้ไปสมทบเข้ากองทุนพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เนื่องในโอกาสครบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนา สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครด้วย

สรุปงาน 20 ปี แห่งการสถาปนา