สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ทรงปลูกต้นไม้เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

« 1 ของ 2 »