นายกสภา ฯ เป็นประธานในงาน “สงกรานต์นอกกรุง ณ ทุ่งสุขลา” ม.เกษตร วิทยาเขตศรีราชา

          วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดโครงการประเพณี สงกรานต์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559 “สงกรานต์นอกกรุง ณ ทุ่งสุขลา” เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย โอกาสนี้รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาทิ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ก่อโชค จันทวรางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา อดีตผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา อาทิ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ชัยกุล  อาจารย์อาวุโส อาทิ พลเรือตรีประกอบ นิโครธานนท์ ศาสตราจารย์อัมพิกา ไกรฤทธิ์ อาจารย์พรเทพ พัฒธนานุรักษ์  บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรม

          กิจกรรมประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พิธีแห่พระพุทธชิณสีห์จำลอง และขบวนกลองยาว จากประตู 3 จนถึง อาคาร 13 พลศึกษา พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำดำหัวขอพรอาจารย์อาวุโส การประกวดรำวงมาตรฐานย้อนยุค และการละเล่นพื้นบ้านของไทย

DSC_0094-2