ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงพระกรุณาโปรดให้ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช ผู้ช่วยองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ ส.ค.ส.พระราชทาน พร้อมด้วย สมุดบันทึก ประจำปี 2559 มอบให้ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับ นับเป็นพระกรุณาธิคุณแก่ชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างหาที่สุดมิได้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 เวลา 10.30 น.ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้น 4 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

KAS_3409

          โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้บันทึกภาพร่วมกับ คุณหญิงจรัสศรี ทีปิรัช ผู้ช่วยองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และผู้อำนวยการสำนักองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ผู้แทนพระองค์  รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนยศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวพัชราวดี แพรัตกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

KAS_3407

โดย ส.ค.ส.พระราชทานดังกล่าว เป็นแบบแผ่นพับ ด้านในซ้ายมือมีข้อความพระราชทานว่า “สุขสันต์ วันปีใหม่ ๒๕๕๙ Season’s Greeting 2016”  ส่วนด้านขวามือเป็นพระฉายาลักษณ์