นายกสภามหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมเยือนและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมาะลำไย ประเทศสหภาพเมียนมา

          ในระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ คณบดีคณะประมง ผศ.ดร.รัชด ชมพูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดร.จงรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ เดินทางไปเยือนและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเมาะลำไย ประเทศสหภาพเมียนมา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะขยายกรอบความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนของประเทศสหภาพเมียนมา โดยการประสานงานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำโดย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

12434150_735058363297326_1567433436_n
12435651_735058266630669_408249648_n

          โอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของท้องถิ่น เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเมาะลำไย โดยมีประเด็นการหารือในด้านการเรียนการสอน การวิจัย แลกเปลี่ยนบุคลากรและนิสิต ในสาขาประมง วนศาสตร์ สัตววิทยา เป็นต้น ส่วนทางด้านหอการค้าเมาะลำไย มีความต้องการความร่วมมือในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ระบบชลประทาน และการประมง รวมไปถึงความต้องการความช่วยเหลือในด้านวิชาการ  เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุนในระบบอุตสาหกรรม นอกจากนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะ ยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม Myanmar Lighting (IPP) Co., Ltd. ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าอิสระแห่งแรกของเมียนมา  และมีความต้องการทางด้านเทคโนโลยีการจัดการโรงไฟฟ้า รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่ชาวบ้านและเกษตรกร

12449642_735058229964006_96097415_o