นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ”

KAS_0585-2

          รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมซ้อมปั่นจักรยานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  “ ปั่นเพื่อพ่อ Clean Bike for Dad ” ในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กิจกรรรมประวัติศาสตร์เพื่อแสดงความจงรักภักดี กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ ร่วมใจทดแทนพระคุณพ่อและเพื่อความสามัคคีของชาวไทยทั้งชาติ โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมปั่นจักรยานในขบวน D 2 จำนวน ๓๑ คน มหาวิทยาลัยจัดนิสิตอาสาจำนวนประมาณ ๕๐๐ คน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ากิจกรรม และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและงานอำนวยการในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ”