52 ปี วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี

         วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.30 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และบริเวณโดยรอบสระน้ำด้านหน้าหอประชุม ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสกล มงคลธรรมากุล นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ผู้นำนิสิต และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนกว่า 2,000 คน พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เนื่องในวาระครบรอบ 52 ปี แห่งพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงปลูกต้นนนทรี ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 9 ต้น  ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมกับทรงดนตรีที่หอประชุมเป็นครั้งแรก  เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 เวลา 15.30 น. ซึ่งนำมาสู่การเสด็จ “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูก และ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช 2515 รวมจำนวน 9 ครั้ง

KAS_9732          และนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 จนถึงปัจจุบัน ต้นนนทรีทั้ง 9 ต้น มีอายุ 52 ปีเต็ม เติบโตเป็นต้นไม้สูงใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ย 67.12 ซม. มีความสูงเฉลี่ย 16.27 เมตร มีพื้นที่เรือนยอดปกคลุม 119.34 ตารางเมตรต่อต้น นับว่าเป็นต้นนนทรีขนาดใหญ่ที่มีความสง่างามและหาพบได้ยากในกรุงเทพมหานคร

KAS_9656

          ภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การเยี่ยมชมห้องนิทรรศการ  แสดงประวัติความเป็นมาของอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นำเสนอเป็นนิทรรศการภาคโปสเตอร์และมัลติมีเดีย แบ่งเป็นห้องนิทรรศการถาวรภายใต้ชื่อ “ใต้บารมี ธ ปกเกล้าฯ” และห้องนิทรรศการหมุนเวียนภายใต้ชื่อ “ใต้ร่มนนทรี”  การบรรเลงและขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ทรงโปรด  โดยวงดนตรีสากล เค ยู แบนด์ และวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เค ยู วิน ซิมโฟนี พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2558 โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี กล่าวคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล  รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานสุขภาพต้นนนทรี และประกาศสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะดูแลบำรุงรักษาต้นนนทรีทรงปลูกทั้ง 9 ต้น ให้อยู่คู่กับประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สืบไป จากนั้นผู้มาร่วมงานได้พร้อมใจกันขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา เพลงสดุดีพระเกียรติ เพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้จัดทำสูจิบัตร บอกเล่าประวัติความเป็นมาของวันประวัติศาสตร์ 52 ปี วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี จำนวน 2,000 เล่ม และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานแนวคิด“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จึงได้จัดทำแผ่นการ์ด“เรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างไรในมก.ตามรอยพ่อสอน” มอบให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ หลักคิดพอเพียงในการเล่นเฟซบุ๊ก อีกด้วย