นายกสภา ฯ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานเปิดงาน เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมวิโรจ อิ่มพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต  เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรสร้างชาติ ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน” โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดสกลนคร  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.น.สพ.ดร.วรวุฒิ  ฤกษ์อำนวยโชค  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในนามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  หลังจากนั้นฯพณฯ นายอำพล  เสนาณรงค์ องคมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการวิชาการ  และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวพระราชดำริและผลสำเร็จจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ในช่วงบ่าย ทั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตลอดจนแนวพระราชดำริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีประชาชนไทย  ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

12333831_972027886178556_1469698952_o_2

          การจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน จัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร อย่างเป็นทางการ ดังนั้นในปี 2548   จึงได้กำหนดจัดงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 1 ขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดวิทยาเขต อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ศักยภาพทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ความรู้ รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ด้านการเกษตรสู่ประชาชน เกษตรกร  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา  ให้ได้รับทราบข้อมูลความรู้ทางด้านการเกษตรมากยิ่งขึ้น และได้ดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดจัดงานทุกวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 2 ธันวาคม ของทุกปี