นายกสภา ฯ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน”

         รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน” ชื่อตอน “บริการวิชาชีพเพื่อภาคการเกษตรไทย” โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และ คุณวิไลลักษณ์ นาครุ่งเรือง เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องสตูดิโอ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม อาคารวิทยบริการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

miracle_007

          ทั้งนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย  ได้กล่าวในรายการเพื่อให้ความมั่นใจแก่ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน เกษตรกร ประชาชน และผู้ชมทางโทรทัศน์ ในการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ว่า มหาวิทยาลัยยังคงเป็นที่พึ่งให้กับสังคมและภาคการเกษตรไทย ทุกศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร ทุกภูมิสังคม เพื่อต่อยอดสู่ความสำเร็จ และมุ่งเน้นนำองค์ความรู้ด้านเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม สร้างความกินดีอยู่ดีของชาติ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ย้ำถึงจุดยืนในการสร้างองค์ความรู้เพื่อบริการวิชาชีพเกษตร โดยนำเสนอผลิตผล แนวคิด กรอบความคิดการขับเคลื่อนเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อรองรับการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการปรับโครงสร้างภาคเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้านการสร้างรายได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจชนบท ตลอดจนด้านการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ ฯลฯ

miracle_008

เทปโทรทัศน์รายการ “ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน” ในตอน “บริการวิชาชีพเพื่อภาคการเกษตรไทย” กำหนดออกอากาศในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก. กับ บริษัท ฟาร์มแชนแนล ปทท.จำกัด ซึ่งรายการ “ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน”  ออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 10.30 น. ทาง มิราเคิล แชนแนล ทีวี