นายกสภา ฯ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนาระบบโครงข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงข่าย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ลงนามร่วมกับนายชัยยุทธ สันทนานุการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและการขาย นายประจวบ แผ่พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันตก และ ดร.จักกริช พฤษการ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ วิทยาเขตกำแพงแสน ทั้งนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบโครงข่ายและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับภารกิจและการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

37_183