นายกสภา ฯ เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตร กำแพงแสน ประจำปี 2558

         รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2558 “ ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ” กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 4 – 10 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน โดยมี รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน รศ. ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกำแพงแสน และ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกันแถลงข่าว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

KU_kps (84)