นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดประชุมในการระดมความคิดเห็นของคณะผู้บริหารระดับสูง ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้บริหารส่วน จำนวน 100 ท่าน ที่ร่วมกันพิจารณาร่างวิสัยทัศน์และจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “เดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่ทศวรรษที่ 8 ภายใต้ พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยฯ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นกรอบในการวางแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะเร่งด่วน 1 ปี ระยะสั้น 4 ปี ระยะกลาง 8 ปี และระยะยาว 12 ปี และรวมถึงร่างกรอบโครงสร้างการบริหาร โครงสร้างองค์กร ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการ และรศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางค์กูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการ ในการประชุมครั้งนี้ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12242229_1188550071172791_1720016447_n

        สำหรับการพิจารณาร่างประเด็นวิสัยทัศน์ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ ที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นของคณะผู้บริหารระดับสูงนั้น ทางคณะอนุกรรมการจัดทำร่างกรอบนโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนำข้อมูลที่ได้มาสรุปประเด็นและนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558