รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. และประธานมูลนิธิ มก. รับมอบทรัพย์สินมูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค

         รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบทรัพย์สินมูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค จาก ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ประธานมูลนิธิตระการศักดิ์ มณีภาค และรศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นจำนวนเงิน 210,342.21 บาท ในการจัดตั้งเป็นกองทุน “ตระการศักดิ์ มณีภาค” โดยมีวัตถุประสงค์ให้ใช้ดอกผลจากจำนวนเงินดังกล่าว เป็นทุนการศึกษาด้านส่งเสริมการเกษตรให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

DSC_9102