นายกสภา ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาหอการค้าไทย หารือ มก.เปิดประตูสู่เมียนมาร์

         นายกสภา ฯ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสภาหอการค้าไทย หารือ มก.เปิดประตูสู่เมียนมาร์
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสภาหอการค้าไทย นำโดย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารมก. อาทิ รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รศ.ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร. ดำรง ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายที่จะขยายกรอบความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนของเมียนมาร์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นสถาบันหลักทางธุรกิจที่มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายและความร่วมมือที่เข้มแข็งของทั้งสองประเทศ

KAS_6856         การหารือในครั้งแรกนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวทางในการสร้างความร่วมมือกับเมียนมาร์ จากมุมมองของสภาหอการค้าไทยและภาคธุรกิจ เห็นว่าศาสตร์หรือสาขาที่มีความน่าสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเมียนมาร์ ได้แก่ เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร ประมง ยางพารา ป่าไม้ วิศวกรรมป่าไม้ ธรณีวิทยา บริหารธุรกิจ เป็นต้น และเมืองสำคัญของเมียนมาร์ในการสร้างความร่วมมือ ได้แก่ เนปิดอว์ ย่างกุ้ง ทวาย เมาะลำไย และมะริด ทั้งนี้ เพื่อให้การประสานงานมีความต่อเนื่องชัดเจน นายกสภา ฯ ได้มอบนโยบายและตั้งคณะทำงานการสร้างความร่วมมือกับเมียนมาร์ โดยมี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน โดยเบื้องต้น คณะทำงาน จะเข้าพบประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ และขอความร่วมมือในการประสานงานเพื่อการเดินทางเยือนเมียนมาร์ต่อไป