นายกสภา ฯ เป็นประธานงานเลี้ยงแสดงความยินดี ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2557

         รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ ฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ นายกสภา ฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ซึ่งเปรียบได้กับอริยบุคคลที่ทรงคุณค่า มีผลงานดีเด่นอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเอนกอนันต์ และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งในวันนี้ทุกท่านคือศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เราภาคภูมิใจยิ่ง

KAS_7055

          ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 9 ราย ประกอบด้วยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 7 ราย และ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 2 ราย ดังนี้

  1. ศ.ดร.ทัศนีย์  อัตตะนันทน์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปฐพีวิทยา
  2. นายเอนก  ลิ่มศรีวิไล   ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช
  3. นาวาตรี วิชา  ยุกตานนท์  ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
  4. รศ.ดร.สุพิตร  สมาหิโต  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬา
  5. นายปราโมทย์  ไม้กลัด  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  6. ศ.เลอสม  สถาปิตานนท์  ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  7. Professor Eric  Dubreucq (อีริค  ดูเบรค) ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  8. นางนูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้  ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
  9. นายประสิทธิ์  ศรีสุขจร  ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร