นายกสภาฯ เป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการ “ปลูกบ้าน ปลูกเมือง ปลูกชีวิต”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ “ปลูกบ้าน ปลูกเมือง ปลูกชีวิต” และนิทรรศการ “Carrot City & Making an Edible Green Campus” จัดโดยความร่วมมือระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงออตตาวา ประเทศ แคนาดา และกลุ่มวิจัย Carrot City มหาวิทยาลัย Ryerson ประเทศแคนาดา โดยมี ผศ.ดร.รัชด ชมภูนิช คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  รศ.พาสินี สุนากร หัวหน้าโครงการการสร้างวิทยาเขตสีเขียวที่กินได้ : การวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการทำเกษตรกรรมในเมืองภายในมหาวิทยาลัย รศ.ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

          การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU – Green Campus โดยการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย โดยมุ่งศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ นอกจาก การสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นสีเขียวแล้ว การทำให้สีเขียวนั้น เป็นสิ่งที่กินได้ด้วย ย่อมเป็นความก้าวหน้า ที่เหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ที่ช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาวะของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่ได้มีโอกาสแวะเวียนเข้ามาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมการปลูกพืชผักผลไม้ที่ปราศจากการใช้สารเคมี

          คณะวิจัยของโครงการการสร้างวิทยาเขตสีเขียว จึงได้สร้างต้นแบบ โดยใช้พื้นที่ว่างภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งบนพื้นดิน บนอาคาร พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมในเมือง และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยคาดหวังให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้นำแนวคิดเรื่องการทำเกษตรกรรมในเมือง ไปเป็นกิจกรรมยามว่าง ที่สามารถก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในองค์กร ในชุมชนได้อีกด้วย