นายกสภา ฯ เปิดโครงการคืนจักยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในโครงการ KU Eco ภายใต้นโยบาย Green University “ KU Eco – BIKE WALK SLIM ” ปั่น เดิน ลดพุง มุ่งสู่องค์กรสุขภาพ และมหาวิทยาลัยสีเขียว พร้อมทั้งรับมอบจักรยาน จำนวน 2,500 คัน จาก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ประธานกองทุนการศึกษาเสริม มูลนิธิสวิตา และกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี รศ.ดร.วิไลศักดิ์ กิ่งคำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

pic_bike_sakon1

          ทั้งนี้ โครงการคืนจักรยานสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อให้เกิดปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation KU White Bike Green Campus • Healthy Community ซึ่งวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้มีการดำเนินโครงการจักรยานสีขาว KU White Bike Green Campus – Healthy Community ภายใต้ “กองทุนจักรยานสีขาว มก.ฉกส.” มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 เป็นต้นมา และเมื่อปีพ.ศ. 2551 ได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มเติมอีกจนถึงปัจจุบัน โดยในปีพ.ศ. 2558 ด้วยความกรุณาของ ดร.กนิษฐา กาญจนจารี ได้ให้การสนับสนุนจักรยานคุณภาพดีอีกจำนวน 2,500 คัน เพื่อให้นิสิตและบุคลากรใช้จักรยานเป็นพาหนะสัญจรภายในวิทยาเขต ปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิตและบุคลากรในการใช้รถจักรยานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่ออนุรักษ์เอกลักษณ์อันดีงามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้คงอยู่สืบไป