สัมมาทิฐิภิรมย์เยี่ยมชมโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

          วันที่ 20 กันยายน 2558 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ พร้อมด้วย รศ.ดร.บรรจบ ภิรมย์คำ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และผู้บริหารวิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมสัมมาทิฐิภิรมย์ระหว่าง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมกันนี้นายกสภา ฯ และคณะได้เข้าเยี่ยมชมอาคารสถานที่ วิทยาเขตสุพรรณบุรี พบปะกับบุคลากร และปรึกษาหารือวางแนวทางในการดำเนินงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีต่อไป

persident20_08-2