นายกสภา ฯ ร่วมเปิดงาน คอนเสิร์ต “ เฉลิมบรมราชกุมารี ดุริยดนตรีสโมสร ”

          เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์  และ สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ จัด โครงการดนตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คอนเสิร์ต “เฉลิมบรมราชกุมารี  ดุริยดนตรีสโมสร” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถด้านดนตรีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการแสดงดนตรีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล ตลอดจนส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เกิดความภาคภูมิใจ และได้เรียนรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านดนตรี

          โอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเป็นพิธีเปิดงานโดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารปฏิบัติหน้าที่แทนรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ ร่วมชมคอนเสิร์ตจนจบรายการ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ร่วมชมการแสดงจนเต็มห้องประชุม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 17.30 – 20.55 น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12015464_602580083214784_323579331_o-2