นายกสภา มก. คนที่่ 28 เป็นประธาน ในพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 115 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

นายกสภา มก. คนที่่ 28 เป็นประธาน ในพิธี คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 115 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 115  และ  KU 73 จำนวน 86 คน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระโดย ประธานฯ ได้มอบหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา และโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          หลังจากเสร็จพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 202 อาคารเรียน 2 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2558  และแนวทางการพัฒนาวิทยาลัยฯ ในปีการศึกษา 2559