รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา