รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 พาผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล(ทบ.) ดูงานที่ เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 พาผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำบาดาล(ทบ.) ดูงานที่ หอสมุด หอจดหมายเหตุ หรอประวัติ 60 ปี มก. เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565