รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นากยกสภา มก. คนที่ 28 เข้าร่วมการประชุม ติดตาม ธ.ก.ส – ทบ. โดยเขต 4 กับ 5 และ ธ.ก.ส.สาขาเหนือตอนบนและตอนล่าง

          รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นากยกสภา มก. คนที่ 28 เข้าร่วมการประชุม ติดตาม ธ.ก.ส- ทบ. โดยเขต 4 กับ 5 และ ธ.ก.ส. สาขาเหนือตอนบนและตอนล่าง นำเสนอการทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงาน ที่จะผลักดันให้กลุ่มเกษตรมีความเข้มแข็ง

          ทั้งนี้ เขต 4 ได้นำเสนอ บ้านหนองอุมลัว ที่ปลูกแก้วมังกร มีประเด็นน่าสนใจที่และมีความต้องการเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไขคือ ให้รวมตัวตั้งกลุ่มใหม่ เพื่อดูว่าเหมาะสมมีปริมาณน้ำและคุณภาพ ที่ขยายเข้าสู่รูปแบบเกษตร อาทิ 60 ไร่ 300 ไร่ หรือที่เหมาะสมต่อไป เขต 5 นำเสนอบ้านกวางโจนที่มีความเข้มแข็ง การมีรายได้สูงขึ้น before-after และการรวมกลุ่มที่ยั่งยืน

          ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ เขต 5 เห็นโอกาส เสนอผลักดัน การจัดเสวนาแลกเปลี่ยนและร่วมมือความสำเร็จน้ำบาดาลกับ ธ.ก.ส ด้าน รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ให้ข้อเสนอแนะ รับฟัง และชี้แนะการทำงานร่วมกัน โดยมองมิติ “นำคนมีน้ำ มาพบคนมีเงิน มาสร้างกุศลเพื่อให้กับประชาชนให้มีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น” และการติดตามการทำงาน “ไปให้รู้ ดูให้เห็น แล้วทำให้เป็น”  โดยทาง ธ.ก.ส. อีสานตอนบน และตอนล่างเข้าร่วมเสนอแนะการนำขีดความสามารถแต่ละส่วนงานมาร่วมกัน ช่วยสร้างกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ เป็นผุ้ผลิตที่เข็มแข็ง ซึ่งการประชุมดังกล่าว สทบ เขต 1-12 ผอ.สำนักเข้าร่วมด้วยตนเองและส่งผู้แทนเข้าร่วมด้วย ข้อเสนอแนะ ให้ส่งตารางสรุป 12 ต้นแบบ ที่สรุปจาก1. สพบ. ให้พิจารณาร่วมกับ สทบ เขต 1-12 และส่งต่อไปยัง ธ.ก.ส. เพื่อรับทราบและเสนอแนะ 2. ร่วมพิจารณาสทบ.เขต ที่ดำเนินการแล้ว และที่กำลังเสนอในครั้งหน้า จัดลำดับ พิจารณาจุดเด่น จุดด้อยและปรับให้ดียิ่งขึ้นต่อไป