รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 28 ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จและร่วมงานวันดินโลก ปี 2564 วันที่ 2 ธันวาคม 2564

          วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดงานวันดินโลก ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับในปี 2564 ได้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2564 ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ในหัวข้อ “Halt soil salinization, boost soil productivity: พิชิตดินเค็ม เติมเต็มผลผลิต สร้างชีวิตเกษตรกร”

          ในโอกาสนี้ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.คนที่ 28 ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จและร่วมงานวันดินโลก ปี 2564 โดยที่ องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 5  ธันวาคมของทุก เป็นวันดินโลก (world Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฎผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ และเพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยใน วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดงานวันดินโลกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม