รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อสำนักหอสมุด มก.

 

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28   ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 40 ปี  พร้อมกันนี้ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณ และสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักหอสมุด จนประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมี ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          อนึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ เป็นทั้งผู้ใช้บริการและผู้บริหารที่ให้ความสนับสนุนสำนักหอสมุดมาโดยตลอด ตั้งแต่สำเร็จการศึกษามาจากต่างประเทศ กลับมาเป็นอาจารย์จนกระทั่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเป็นผู้ผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญให้สำนักหอสมุดก้าวสู่การเป็น eLibrary ทั้งยังเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยคนแรกที่ให้การสนับสนุนการ digitize เอกสาร จนกระทั่งสำนักหอสมุดเป็นคลังความรู้ดิจิทัลของมหาวิทยาลัย ดังเช่นทุกวันนี้