รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ติดตามความก้าวหน้าของ MOU ธ.ก.ส. – ท.บ. ครั้งที่ 2/2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของ MOU ธ.ก.ส. – ท.บ. ครั้งที่ 2/2564 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Application Zoom