รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุม กับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

          วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-14.00 น. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28  ร่วมประชุมการนำเสนอข้อมูลการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการ DGR New Look Look New” ปรับบทบาท “นักบริหารจัดการน้ำบาดาลยุคใหม่” ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom โดยมี นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบนโยบาย และ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีฯ มอบแนวทางและทิศทาง การพัฒนาต่อยอด ที่จะนำผลงานไปสู่ความสำเร็จและยั่งยืนของโครงการ ต่อจากนั้น มีการอภิปราย-รับฟัง การนำเสนอข้อมูล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12

นายศักดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบนโยบายและกล่าวเปิดประชุม

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีฯ มอบแนวทางและทิศทาง
การพัฒนาต่อยอด ที่จะนำผลงานไปสู่ความสำเร็จและยั่งยืนของโครงการ

การอภิปราย-รับฟัง การนำเสนอข้อมูล โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12