รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ร่วมประชุม กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.

         รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 ในฐานะที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านปฐพีวิทยา ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมปรับบทบาทบุคลากรกรมทรัพยากร น้ำบาดาลเป็นนักบริหารจัดการน้ำบาดาล โดยประชุมผ่านทาง Application Zoom

วันจันทร์ที่  31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28  ร่วมประชุมให้คำแนะนำและมอบแนวทางการดำเนินงาน ให้กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีกระบวนการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน โดยร่วมวางเป้าหมายให้ระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร มีความมั่นคง ยั่งยืน คุ้มค่า และเหมาะสมตรงตามความต้องการของกลุ่มสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) 17 แห่ง

          เพื่อถอดบทเรียนการบริหารโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ (โครงการต่อยอด) 17 แห่ง จากกลุ่มสมาชิกเกษตรกร ในการถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน จากตัวแทน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก จังหวัดอำนาจเจริญ และกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองอุมลัว จังหวัดเลย มาเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จ โดยท่านที่ปรึกษาฯ ได้มอบโมเดลแนวทางแห่งความสำเร็จ 3 โครงสร้าง ประกอบด้วยต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และพัฒนา บันได 5 ขั้นที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาน้ำบาดาลให้เกิดความมั่นคง คุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวดำเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM