รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เข้าร่วมประชุม สรุปโครงการนิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบัน

          วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เข้าร่วมประชุม สรุปโครงการนิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนิทรรศการจากอดีตสู่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์