พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แทนพระองค์)

พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แทนพระองค์)

วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

          วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (แทนพระองค์) ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ในการนี้นายอำพล เสนาณรงค์ ประธานกรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์ กรรมการแผนกเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สมจิต สุรพัฒน์ กรรมการและเลขานุการแผนกเกษตรศาสตร์  พร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุดเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร ได้นำ นายเอกชัย ขวัญบัว ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาไวรัสวิทยาในพืช (Plant Virology) ณ มหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa State University) สหรัฐอเมริกา

          ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระบรมราโชวาท เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติตนแก่นายเอกชัย ขวัญบัว ผู้ได้รับพระราชทานทุนฯ

#ขอขอบพระคุณ; ภาพข่าวจากข่าวในพระราชกรณียกิจฯ และโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี