คณะผู้บริหาร มก. จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ คนที่ 28

          เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560  คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีคนที่ 14/3 พร้อมด้วย ดร.อนามัย ดำเนตร รักษาการแทนอธิการบดีคนที่ 14/1 รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนอธิการบดีคนที่ 14/2 และ รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน  จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ์  นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28  ในโอกาสหมดวาระการดำรง ตามที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2560  ณ ร้านอาหารเพลิน กรุงเทพมหานคร