รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล วันที่ 6-7 ส.ค. 2563

          ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 และที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 (ระยอง) และคณะร่วมกับ นายสมชาย คมพงษ์ประภา ผู้ช่วยผู้จัดการ นายโยธิน เพิ่มพูล ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันออก นายสุภาษิต ศุภวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักสินเชื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
1. ประชุมหารือร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ สภาเกษตรกร พัฒนาที่ดิน กรมการปกครอง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ถังเก็บน้ำรูปแบบถังเหล็กทรงลูกบอล ณ บ้านเขาเลื่อม อ. คลองหาด
3. ถังเก็บน้ำรูปแบบถังปูน ต.หนองม่วง อ.โคกสูง
4. ถังเก็บน้ำทรงแก้วไวน์ บ้านแสนสุข อ.วังน้ำเย็น
โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีเกษตรกรผู้ใช้น้ำที่ได้รับการสนับสนุนการขุดเจาะน้ำบาดาล และภาคีเครือข่าย ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำให้ยกระดับเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต ตามแนวทางธุรกิจชุมชนสร้างไทย (ค้นหา พัฒนา ผสานความร่วมมือ และเติมสินเชื่อ) ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563