รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ 28 เป็นประธาน ในการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563