รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงปลูกต้นไม้ ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

« 2 ของ 2 »

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นไม้ ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก คณบดีคณะวนศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนิสิตคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สวน 100 ปี หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน