อาจารย์และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กราบคารวะนายกสภา เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี  อาจารย์และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ  กราบคารวะนายกสภา  เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

KAS_3498 KAS_3488
KAS_3480