รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก.28 ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563

          วันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นตัวแทนผู้บริหารและบุคลากร มก. กราบสวัสดี และ ขอพร รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ เนื่องในโอกาสวาระดิถึ ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ บ้านพัก ซอยพหลโยธิน