รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงาน “วันดินโลก” วันที่ 7 ธันวาคม 2562

          วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดงาน “วันดินโลก” ปี 2562

          ซึ่งงานนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดขึ้นในวันที่ 58 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

          การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลก ภายในงานกิจกรรมในงาน จัดแสดงนิทรรศการ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาพื้นปฐพี” นิทรรศการ “รู้ทันปัญหา ร่วมกันแก้ไข ใส่ใจผืนดิน” นิทรรศการ “พลิกแผ่นฟ้า สู่ผืนดิน ปฐพีไทยพัฒนา” นิทรรศการ “แฝกกำแพงที่มีชีวิต (Living wall) ฯลฯ