รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ตรวจเยี่ยมและดูงาน บ้านหนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 

          กิจกรรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  ดูงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านหนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 และ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  พร้อมด้วย นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และนายบรรจบ บุญแก้วปอม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ดูงาน โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ บ้านหนองเม็ก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยมีนางจำปา สุวะไกร ประธานกลุ่มศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ให้การตอนรับ

          แต่เดิมพื้นที่บ้านหนองเม็ก ไม่มีแหล่งน้ำและไฟฟ้าเข้าถึง และเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซาก ซึ่งบ้านหนองเม็กได้รับความช่วยเหลือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(อุบลราชธานี) ช่วยผลักดันส่งเสริมทรัพยากรน้ำบาดาล  ซึ่งนับว่าเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเพาะปลูกพืชพรรณ ทุกชนิดได้เป็นอย่างดี

          บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รองรับด้วยชั้นหินให้น้ำชุดเสาขัวซึ่งประกอบด้วย หินทรายหินดินดาน และหินทรายแป้ง น้ำบาดาลจะพบสะสมในบริเวณที่เป็นรอยแตก รอยแยก และรอยต่อระหว่างชั้นหินหรือบริเวณที่เป็นหินผุ ความลึกเฉลี่ยของชั้นที่จะพัฒนาน้ำบาดาลในหินชุดนี้ประมาณ 30-60 เมตร ปริมาณน้ำบาดาลเฉลี่ย ๒-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ค่าสารละลายรวมน้อยกว่า ๗๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร คุณภาพน้ำดี

           กิจกรรมวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562  ดูงาน สถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์น้ำบาดาล ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น

          รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 และ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล  นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น และนายบรรจบ บุญแก้วปอม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “สถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์น้ำบาดาล ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา” ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น

          สำหรับแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำบาดาลนั้น มีความสำคัญกับท้องถิ่น เนื่องจากน้ำบาดาล จัดเป็นสมบัติทางธรรมชาติที่สำคัญของชาติ ที่ผ่านมารัฐบาล ได้เล็งเห็นความสำคัญของน้ำบาดาล จึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาล ดังนั้น เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำบาดาล ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา สำหรับให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อันจะนำไปสู่การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นต่อ

          ต่อจากนั้นช่วงบ่าย ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะผู้บริหาร เดินทางต่อ ไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ บ้านทางพาดปอแดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่

          ทั้งนี้ก่อนที่กลุ่มเกษตรกร บ้านทางพาดปอแดง จะเข้าร่วมโครงการ มีอาชีพทำเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยจากผลผลิต รวมทั้งกลุ่ม 2.5 ล้านบาท/ปี เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และหลังจากเข้าร่วมโครงการ มีรายได้เฉลี่ย 7 ล้านบาท/ปี โดยกลุ่มเกษตรกรสามารถสูบน้ำบาดาลมาใช้ในการเพาะปลูกให้กับพืชหลักที่ปลูกประจำปี เช่น ข้าว อ้อย หัวไชเท้า มันสำปะหลัง เพื่อไม่ให้ยืนต้นตาย และทำให้สามารถปลูกพืชอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้มากขึ้น ซึ่งจากการรวมกลุ่มเกษตรกร มีพื้นที่รวม 800 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกหัวไชเท้าประมาณ 250 ไร่ มีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตถึงพื้นที่ ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ำใช้อย่างพอเพียง และไม่ต้องกังวลกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกต่อไป