ชีวิตที่ก้าวไป

งานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

➡ งานที่ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

➡ งานที่สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

➡ งานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งานที่สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง 5