รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 62”

          วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28  ร่วมงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง’ 62” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน