รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ร่วมประชุม และ หารือเรื่องทิศทางการดำเนินการด้าน Digital ของ มก. วิทยาเขตศรีราชา

          วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. คนที่ 28 ร่วมประชุมหารือเรื่องทิศทางการดำเนินการด้าน Digital ของวิทยาเขตศรีราชา โดยรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ได้เรียนเชิญ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดี มก. และ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ ร่วมหารือและพบผู้บริหารวิทยาเขต ดังนี้

เวลา 11.00 – 12.30 น.  เยี่ยมชมศูนย์ DAT

          รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดี (นายกสภา มก. คนที่ 28) ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) และ ทีมเจ้าหน้าที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เดินทางถึงวิทยาเขต โดยมีคณะผู้บริหารของวิทยาเขตศรีราชา นำโดย รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา ให้การต้อนรับ และนำขึ้นรถรางชมภูมิทัศน์รอบวิทยาเขต หลังจากนั้นได้ เยี่ยมชม พื้นที่จัดตั้งศูนย์ทดสอบ 5G Testbed ณ ชั้น 4 อาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และลงนามเป็นที่ระลึกในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ ทดสอบ 5G Testbed ด้วย

เวลา 13:30-17:30 น. รับฟังบรรยายสรุปและหารือแนวทางการดำเนินการด้าน Digital และ 5G  

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ได้รับฟังบรรยายสรุปและหารือแนวทางการดำเนินการด้าน Digital และ 5G  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ดังนี้

 • กล่าวต้อนรับ และสรุปภาพรวม โดย รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา
 • สรุปการดำเนินงานด้าน Digital และ 5G โดย
  • ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
  • ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประสานงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC)
 • สรุปการดำเนินงานของ DAT (Digital Academy Thailand) โดย ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนายุทธศาสตร์
 • สรุปการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานในอนาคต ของส่วนงาน โดย
  • ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและการศึกษา
  • รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ผศ.ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
  • ผศ.ดร.ศุภชาติ สุขารมณ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
  • ศ.เกียรติคุณ พลเรือโทนิรุทธ์ หงส์ประสิทธิ์ คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
  • ดร.พงศ์ภัค บานชื่น รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
  • นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต
  • ผศ.ดร.ประชากร แก้วเขียว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ
 • ให้แนวทางการดำเนินงาน และการพัฒนาในอนาคต ของ วิทยาเขตศรีราชา แก่ ผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา โดย รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษารักษาการอธิการบดี มก. (นายกสภา มก. คนที่ 28)

เวลา 17:00-17:30 น. กราบสักการะพระพิรุณทรงนาค และ พระพุทธชินสีห์ ประจำวิทยาเขต

รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ พร้อมคณะ และผู้บริหารวิทยาเขตศรีราชา กราบสักการะ พระพิรุณทรงนาค ประจำวิทยาเขต และ พระพุทธชินสีห์ ประจำวิทยาเขต ณ อาคารศรีธรรมเกษตร